Тлумачний словник фофудьїста

Матеріал з Енциклопедія Драматика
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Vatnye1.png

Я не вірю!
Ви всі брехливі кровосісі!!! У всьому винні Піндоси!!! Бендерівці!!! Капіталісти!!! А кляті малороси мають покаятись та повернутись під крило Мами-Рашки!!!

Основна стаття: Фофудья

Фактично, тут є усі основні вислови, які можуть здатись вам незнайомими при спілкуванні щодо сабжу. Ці меми не тільки пародіюють типові українофобські і московитсько-шовіністичні стереотипи, а і доводять до абсурду фобії-комплекси москалів щодо іншого світу.


Владімір Владіміровіч Путін (СвятоПутєн) - і ви називаєтє сєбя чєловєком, єслі ви нє знаєтє єтого получєловєка-полубога??? Учіться, учіться і ещьо раз учіться!!!

ВВП - он жє, Владімір Владіміровіч Путєн, только сокращьонно.

План Путіна - покритий занавєсом тайни замисєл Самого ВВП(!). Тєрмін стал іспользоваться партієй "Єдіная Расєя" осєнью 2007-го, в прєддвєріі парламєнтскіх виборов в думу РФ. Согласно докумєнтам самой "Єдіной Расєі", єто всєобъємлющая програма развітія Расєі, видвінутая і продвігаємая в жизнь лічно(!) Владіміром Путіним. Однако жє сам Путін про єтот план заявіл "Этот слоган не я придумал, это действительно придумали в „Единой России“." Болєє подробно можно прочітать здєсь

Нанотєхнологіі, а такжє всє проізводниє как-то "космічєскіє нанокораблі бороздят простори нановсєлєнной" і прочія нано- вєщі - тєрмін появілся послє єтого відєорєпортажа о новой ізобрєтьонной в Расєє вакуумной бомбє. Как заявіл журналіст, мощность бомби в 4 раза мощнєє амєріканского аналога, чєго удалось достічь с помощью нанотєхнологій. Отсюда і тєрмін. А поскольку гордость расєян за дєржаву возросла послє нєго многократно, тєрмін обрьол ізвєстность і распространілся.

ЖидоБандеровци (ілі сокращьонно ЖБ) - Как утвєрждают ісконно русскіє люді, імєнно жидобандеровцамі являются житєлі т.н. України. Самі жидобандеровци сєбя ошибочно називают "украінци". Почєму ошибочно - вам бєз проблємм объясніт любой русскій чєловєк в любом русско-украінском політічєском сообщєствє. Тєрмін образован із двух слов - "жид" і "бандеровєц". "Жид" - то бішь єврєй, потому как всєм в Расєі ізвєстно, что євреї - вражиньі русскага народа, хотят єго ізвєсті. "Бандеровєц" - образовано от фаміліі Стєпана Бандери, жутчайшего антірусского елємєнта. Болєє подробно о ньом здєсь.

Канонічно - Прілагатєльноє. Іспользуєтся в сообщєствє для опісанія разних імєвших мєсто собитій, тронувших автора до глубіни души. Может біть тєкст, стіх, плакат, фотокарточка, пєсня ілі жє кліп. Єжєлі сєйо творєніє восхваляєт Расєйскую ідєю, а тєм болєє служит унічтожєнію всєго нєрусского - оно являєтся канонічним. Также в качєствє ісключєнія можно отходіть от правіл і іспользовать сєйо прілагатєльноє по собствєнному усмотрєнію.

Ісконно - такжє прілагатєльноє. Сінонім "Канонічно". Такжє іспользуєтся для опісанія всєх явлєній вєдущіх свою історію із давніх врємьон. Чащє всєго іспользуєтся в слєдующєм словосочєтаніі

Ісконно-русскій - Іспользуєтся для опісанія русскімі людьмі всєго на планєтє. К прімєру русскіє люді убєждєни, что Крим являєтся ісконно-русской зємльой. Да і нє только Крим, но і вся так називаємая "Украіна".

Ісконнікі - русскіє люді, прославляющіє Расєйскіє ідєі і свято борющієся за іх защіту. Ізначально тєрміном обозначалісь люді часто опєрірующіє тєрміном "ісконно-русскій", но впослєдствіі смисловоє полє тєрміна "ісконнік" разрослось. Пожалуй, самий ізвєстний ісконнік - Доктор Лівсі - почті каждий єго пост наполнєн ісконностью, канонічностью і ісконно-русскімі ідєямі. Рєкомєндуєтся к ознакомлєнію.

Канонічная - чістий как слєза напіток русскіх людєй, крєпостью 40 ісконно русскіх градусов. Срєді нєобразованих інтєллігєнтов імєнуєтся "Водкой".

Австро-Вєнгєрскій гєнштаб і проізводниє - Как часто заявляют ісконно русскіє люді, імєнно в єтом прєсловутом гєнштабє била ізобрєтєна т.н. "українська мова" і сам "український народ" прічьом ісключітєльно с цєлью давлєнія на ісконно русскіх людєй. Стоіт лі упомінать, что і сама "Украіна" - тоже прідумка австро-вєнгров? Как відім, цель австро-вєнгєрцев удалась, потому как "мова" живьот і процвєтаєт, і "украінци" в "Украінє" продолжают ізводіть русскіх людєй.

Украінскій - смєсь русскава і польскава. Нє смотря на то, что прєдидущій тезіс об австро-вєнгєрском проісхождєніі "мови" являєтся самодостаточним і апріорі істінним, на всякій случай єсть тєорія іная. Многія русскія ісконнікі прідєрживаются мнєнія, что "українська мова" - суть смєшиваніє русского і польского язиковъ.

СотоНАТО - вєсь капіталістічєско-імпєріалістічєскій западний і прозападний мір. Под нім может подразумєвацца нє только НАТО, но і США, і Японія, і Австралія. Всє тє, кто промєнял духовность на матєріальниє ценності. То єсть, вєсь т.н. "Запад".

РПЦ - аббрєвіатура от Русская Православная Церковь. Подробнєє.

МП (Московскій Патріархат) - то жє самоє, что і РПЦ. Однако можєт бить іспользовано для контраста с УПЦ(Украінская Православная Церковь) КП(Кієвскій Патріархат).

Анафєма! - імєнно так, с воскліцатєльним знаком. Рєсурс Вікіпєдія дайот толкованіє лучшє которого я нє скажу: "В современном словоупотреблении — публичное отлучение от Церкви Христовой, тягчайшее церковное наказание, влекущее изгнание наказуемого из церковной общины." То єсть ви понімаєтє, что рєчь ідьот конєчно жє об отлучєніі от РПЦ МП. Анафємє прєдайотся всьо, что нє на благо МП. Анафєма давно наложєна на жидобандеровцев, всью іхнюю т.н. Украіну і на всьо СотоНАТО. Ми сєйчас находімся в пєрманєнтном ожиданіі рєзультатов дєйствія Анафєми(!).

Доколє?! - вєчний вопрос нашєго сообщєства.

Гуслі - то жє самоє, что і "Баян" на просторах інтернета. То єсть уже упомінавшаяся шутка ілі тєкст. К прімєру єслі ви постітє пусть і очєнь канонічную фотографію Путєна, но єйо за сєгодняшній дєнь ужє викладивалі трі раза - єто гуслі. Надобно слєдіть даби інформация в сообщєствє била свєжєй і нє повторялась.

ФСБ - де-юре, аббрєвіатура от "Фєдєральная Служба Бєзопасності" (подразумєваєтся, что бєзопасності Расєі). На самом жє дєлє, ФСБ - висшая сіла, которая слєдіт за всємі намі. Єслі гдє вдруг что - надобно нємєдля бєжать сообщіть в ФСБ, каждий ісконнік єто должон знать.

"Пусть поучат жену щи варить!", а также всьо связаноє со щамі - Удівітєльнєйшая фраза, которую ізрьок ВВП на сєдьмой прєс-конфєрєнциі в фєвралє 2008 года. Поскольку любой пєрєсказ будєт лішь жалкім подобієм, прошу ознакоміться с відєохронікой.

"Во-о-от." - На той жє прєс-конфєрєнциі СвятоПутєну одна заблудшая овєчка задала зєло злободнєвний вопрос. Прошу ознакоміцца с пльонкой. Во-о-от!

ІЗЖБК - аббрєвіатура, "Ізвіняюсь за жидо-бандеровскіє каракулі". Обязатєльна к вставлєнію в тєло поста єжєлі в ньом фігуріруєт т.н. "мова". Потому как іспользованіє сєго богомєрзкого нарєчія трєбуєт обязатєльних ізвінєній.

І.З.Т. (ілі просто ІЗТ) - аббрєвіатура, "Ізвіняюсь за тавтологію". Іспользуєтся в совокупності с тавтологічєскімі словосочєтаніямі навродє "русскій чєловєк". Вєдь любой русскій по опрєдєлєнію єсть чєловєк і апріорі чєловєк єсть чєловєком только єжєлі он русскій. Поєтому єто тавтологія і надобно ізвіняцца.

І.З.М.Т. (ілі просто ІЗМТ) - аббрєвіатура, "Ізвіняюсь за многомєрную тавтологію" - надобно употрєблять в рєчі, єжєлі тавтологія многомєрная. К прімєру "ісконно-русскій чєловєк". Понятно что раз чєловєк - значіт русскій, і конєчно же, ісконно. Такую многомєрную тавтологію надлєжит отмєчать.

І.Р.Ч. (ілі просто ІРЧ) - аббрєвіатура, "Ісконно-русскій чєловєк". Наглядний прімєр ІЗМТ, отчєго совєршєнно нє тєряєт своєй канонічності, посєму рєкомєндуєтся к употрєблєнію.

Борьсшч (ілі "Борщ") — бєсавскоє кушаніє українцвующіх путєнохульнікоффна кол!. Пріготовляєцца на сльозах, крові і ущімльоних руськоязичьних язиках звєрскі замучєних в ЖБ-СБУАНАХВЄМА! бєсконєчьно і бєспросвєтно страдающіх ісконоруськіх людєйІЗТ. Особим дєлікатесом срєді ЖБ счітаєтся борщь із русскоязичних православних младєнцев.

Львовскоє мєтро, Львовскій мєтрополітєн — мєсто в ісконорнуськой, врємєно отпавшєй от КрємляФСБ-МП т.н. Галіциї, хдє бєспросвєтно, бєсконєчьно і пр. прімінєняюццо к ужасно от таго страдающім ісконоруськім людямІЗТ крайнє ізощрьония питкі і увєчьяіспробования в Талєргофє! — особо отобранима для єнтой задачі свєрєпима вуйкамі с бліжайших схронов, смєрєк і полонин. Тут надобно отмєтіть, что самі жидобандеровци могут вам утвєрждать, будто би во Львовє мєтро нєт і нікогда нє било, а вот в Московском мєтро прієзжих бьют постоянно. Слєдуєт отмєтать такіє псєвдоаргумєнти с нєгодованієм.

Ісполать - ісконно-русскоє пожеланіє здоровья назло врагам, коі тщатся ізвєсті на корню народ руССкій!

Хохлосрач - гнусноє оружиє подлих ЖБ в борьбє протів ІРЧ на просторах ісконного інтернета. В рєзультатє дєйствія которого появляются подлінния "хохлосрачємучєнікі" - провєрєнниє борци за наше правоє дєло.

Епітімья - прєдупрєждєніє ілі удалєніє очєрєдного ЖБ-лазутчіка із сообщєства "Фофудья".

Опрічно (от опрічніна — руськія зємлі, падчіньония в 1565-72 самому Царю Івану IV Грознамупєрвому укрєпітєлю власной вєртікалі!!!) — фсьо то, чьто угодно і любо нєпосрєцвєно самому Нашому Владикє ПутєнуФСБ-МП. ... А значіт, і фсєм нам лєпо і прігожє — ако агнцам нєразумним, пастирєм коїєх Всєдєржитєль наш ВВПдолгія лєта! на вєкі вєчьния являєцца.

Лубок - как толкуєт вікіпєдія, єто "від ізобразітєльного іскусства, которому свойствєнна доходчівость і йомкость образа". Поскольку всє ізображєнія, коториє викладиваются в сообщєствє, будь то рісунок, ікона, фотокарточка, плакат і т.д. являются йомкімі і доходчівимі, оні імєнуются лубкамі.

Кантеміровская танковая дівізія (она же "4 гвардєйская танковая дівізія", она же просто "православниє танкі") - елітнєйшеє подроздєлєніє совєтской, а потом і російской армии. Сформірована в 1942 году.

Подробнєє. Согласно повєрью, ета дівізія освободіт ісконно-русскую зємлю от ЖБ-окупантов. Поєтому в рєчі фофудьіста іспользуєтся в слєдующєм смислє: православниє танкі - боєвиє наномашини, пріход которих на окупірованную ЖБ зємлю прєдсказан многімі ісконнимі пророкамі. По своім ТТХ прібліжаются к показатєлям убойності огня хєрувимов і сєрафімов. "Гдє жє ви, православниє танкі?!" - вопрошаєт любой ісконнік прі помєщєніі єго ЖБ поліциєй в витрєзвітєль.

Поцеловал, как Путін мальчіка, "поцеловать в животік, как Путін", "мальчік Нікіта-сладочрєвєц", і проізводниє - восходіт істокамі сєй тєрмін к собитіям проізошедшим с ісконно-русскім Мальчіком на Красной Площаді. Мальчік Нікіта - блажєнний отрок, прошєдший канонічний обряд ФСБМП-посвящєнія самім СвятоПутєним, пріняв от нєго августєйшєє лобизаніє во чрєво, чєм явіл русскому народу (І.З.Т.) пєчать своєй путіноізбранності і архіісконності. Смотрім відєосюжєт.

І.Р.Б. - аббрєвіатура, Ісконно Русская Баба. Сєйо почьотноє званіє могут получіть нє только бабьі, но такжє дєвочкі, дєвушкі, жєнщіньі, барьішні і сударьіні, которьіє жєлают учавствовать в бравом дєлє продвіжєнія ідєі фофудьі на шьірокіє просторьі ісконно-русскіх зємєль. Любая жєлающая особа імєєт канонічноє право вєлічать сєбя сєім почьотньім званієм по собствєнному жєланію і усмотрєнію.

І.Р.Л. - аббрєвіатура, тавтологія, Ісконно Русскія Люді. Собіратєльноє понятіє, обєдіняєт под собой ІРЧ, ІРБ і прочіх ісконніков.

Свідоміт - от украінского "Свідомий українець", что, как подсказьіваєт толмач, пєрєкладаєтся как "Сознатєльньій украінєц". Сєйо словосочєтаніє само по сєбє єсть оксюморон, посколько нікакіх украінцев нікогда конєчно нє бьіло, нє говоря ужє про сознатєльньіх. Однако жє, єсть много дівєрсантов бандєровского фронта, которьіє утвєрждают, будто бьі являются нє просто украінцамі, но єщьо і осознают свою роль для своєго государства (якобьі сущєствующєго). Поєтому "свідоміт" - жьідобандєровєц, яро отстаівающій свойо псєвдогосударство і єго вєковую історію(опять жє, якобьі сущєствующую).

"Єто общєізвєстно" - унівєрсальная фраза, которой можно ввєсті в ступор любого бандєровца, і дающая возможность отмєтать любьіє єго аргумєнтьі с нєгодованієм. К прімєру вьі в діскуссіі прівєлі бандєровцу вполнє логічноє утвєрждєніє "Во львовском мєтро бьют русскіх, і варят із православньіх младєнцєв борщ!", он вам на єто ожьідаємо отвєтіт "А у вас єсть доказатєльства?". Нє стоіт утруждать сєбя нєнужньімі обяснєніямі, он всьо равно нє поймьот. Отвєчайтє просто "Єто общєізвєстно." і прєкращайтє діскуссію. Тєм самьім русскіє люді дємонстріруют свойо прєвосходство і образованность. Нє прістало вєлікорусской націі кому-лібо что-лібо обяснять.

«Я сам чітал (відєл, сльішал), не помню ґдє» і «моя бабушка (мама, тьотя) рассказьівала» - Унівєрсальньіє аргумєнтьі, іспользуємьіє совмєстно с прєдьідущім. Наіболєє дєйствєнно іспользовать оба арґумєнта: «моя бабушка (мама, тьотя) рассказьівала, что сама чітала (відєла, сльішала)»

Дубліровать (дублювати, дублювання) - Прєдлагаєтся употрєблять сєйо слово в таком ключє:

  1. Лагерь Таллергоф был создан украинствующим австро-венгерским генштабом для дублирования русскоязычного населения Галиции
  2. Бындеровские выкормыши задублировали генерала Ватутина

Можно и огрызаться в споре с ЖБ:

  1. Я тебя сейчас так передублирую!

Геополитический фактор:

  1. Остановить дублирование негров в Гарлеме

І.З.І.Ж.Б.К., ілі просто ІЗІЖБК - аббрєвіатура, Ізвінітє За Іспользованіє Жьідо-Бандєровской Клавіатурьі. Поскольку всє мьі обєдінєньі общім горєм - отсутствієм на клавіатуркє канонічньіх буковок русскіх, которьія повьідьоргівалі проклятущіє жидобандеровцьі. Сєю аббрєвіатуру можно іспользовать в своіх постах, в качєствє ізвінєнія за прімєнєніє нєрусскіх жьідобандєровскіх букв. Прімєняєтся по жєланію.

Єрєсь — отказъ прінімать путінооткровєнную істінуОРТ; слєдованіє бєсовскому учєнію бжєзінствующіх жидобандєровцєв і іх естоно-грузінствующіх пріспєшніков; ізрєчєніє путінохульних мислєй, іскажающіх ілі осквєрняющіх понятіє о руССком міроустройствє (І.З.Т.); осмєіваніє дєяній руССкіх ісконніков (І.З.Т.); а такжє другія нєканонічния дєйствія, слова і мислі (ілі отсутствіє оних), отріцающія нєоспорімую путіноізбранность руССкаго народа (І.З.Т.) і єго бєзусловную бєзгрєшность во всєх єго освободітєльних поривах.

Мєждусетьє, Святосєть — канонічное название т.н. "інтернета". Долгоє врємя бьітовало заблужденіє, поддєрживаємое американскими ястребами, о том что М. біло ізобретєно в США, однако в билі найдєні нєоспорімиє доказательства таго, что М. ызобретэно в секрєтной лабораторіі на Лубянкє соответствующімі органамі, імєющіміся у охранітєльной власті. В данній момєнт єті органи занімаются навєдєніем порядка в М. путєм установленія канонічной цензури і разработкі "Сувєренага Інтернета".

Вьішьіванко - кубло провокаторов-украінофобов, нє совсєм удачная попьітка пародіі фофудіі. Однако радуєт, что московітьі хоть для чегото вьіучат мову.